Informācija par projektiem

Liela mēroga projekts "Vientuļi - Bruniševa"


2.projektu konkurss
Projekti, kuros iesaistītas partneri no Latvijas, un to īsie apraksti latviešu valodā:



1. Austrumeiropas divas ainavu parku pērles, projektu īsteno Alūksnes novada pašvaldība, Latvija

2. Augstākās profesionālās izglītības uzlabošana transporta un loģistikas jomā, projektu īsteno Malnavas koledža, Latvija

3. Saglabāt, lai nepazaudētu − kultūras mantojuma aizsargāšana, projektū īsteno Balvu novada pašvaldība, Latvija

4. Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību veidošana par vienotu kultūras informācijas telpu un sadarbības tīklu, izmantojot literatūras mākslinieciskās jaunrades potenciālu, projektu īsteno Viļānu novada pašvaldība, Latvija


5. Loģistikas un sauszemes transporta tīkls kvalificēta darbaspēka apmācībai, projekta īsteno Valgas apriņķa profesionālais apmācību centrs, Igaunija


6. Parku atjaunošana kā neatņemama sastāvdaļa no vēsturiskā mantojuma, projektu īsteno Vidzemes tūrisma asociācija, Latvija


7. Sociālekonomiskās attīstības un biznesa attīstības veicināšana pierobežas reģionā, projektu īsteno Madonas novada pašvaldība, Latvija


8. Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, projektu īsteno Eiroreģions „Ezeru zeme”, Latvija


9. Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos, projektu īsteno Eiroreģions “Ezeru zeme”, Latvija

10. Veicināt kultūras mantojuma pielietošanu un produktu attīstības resursu attīstību pierobežas reģionos, projektu īsteno Setomaa lauku pašvaldību savienība, Igaunija

11. Sadarbība kvalitatīvai sociālā riska grupu bērnu izglītībai, projektu īsteno Poltsama kopapmācības ģimnāzija, Igaunija

12. Esi labs sportā trīs valstīs, projektu īsteno Valgas pilsētas dome, Igaunija

13. Atbalsts vietējām pašvaldībām, lai uzlabotu dzīves kvalitāti lauku reģionos, projektu īsteno Asociācija ”Ļeņingradas reģiona pašvaldību padome”, Krievija

14. Pārrobežu vieglatlētika, projektu īsteno Smiltenes novada dome, Latvija




1.projektu konkurss


Apstiprinātie projekti un piešķirtais finansējums_pilns saraksts


Projekti, kuros iesaistītas partneri no Latvijas, un to īsie apraksti latviešu valodā:

1. "Rapiņas, Viļakas un Pečoru kultūras un radošo jomu centru attīstība" (projekta iesniedzējs -  Rapiņas novada dome, Igaunija);

2. "Pārmantota vēža profilakses pasākumu attīstība Pleskavas reģionā" (projekta iesaniedzējs -  Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija);

3. "Sadarbība teātra un mūzikas mākslas attīstībā" (projekta iesniedzējs - Limbažu novada dome, Latvija);

4. "Palielināt transporta sistēmas kapacitāti Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros" (projekta iesniedzējs - Eiroreģions "Ezeru zeme" Latvijas birojs, Latvija);

5. "Vides izveidošana tūrisma attīstībai Viru (EE), Siguldā (LV) un Sanktpēterburgā (RU)" (projekta iesniedzējs - Siguldas novada dome, Latvija);

6. "Baltijas IKT Platforma" (projekta iesniedzējs - (projekta iesniedzējs - Nekomerciālās partnerības Ziemeļrietumu finansējuma pakalpojumu centrs, Krievija);

7. "Ceļojums caur Latgali un Pleskavu" (projekta iesniedzējs - Latgales plānošanas reģions, Latvija);

8. "Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē" (projekta iesniedzējs - Vidzemes plānošanas reģions, Latvija);

9. "Veselīga dzīvesveida veicināšana caur sporta pasākumu organizēšanu Latgales un Pleskavas reģionos" (projekta iesniedzējs - Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latvija);

10. "Robežgaisma" (projekta iesniedzējs - Valkas novada pašvaldība, Latvija);

11. "Fotogrāfijas mākslas pieejamība jauniešiem ar invaliditāti" (projekta iesniedzējs - izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pilsētas dome, Latvija);

12. "Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" (projekta iesniedzējs - Dabas aizsardzības pārvalde, Pierīga, Latvija);

13. "Pārrobežu E-arhīvs" (projekta iesniedzējs - Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", Latvija);

14. "Tartu, Rēzekne, Pleskava: Pilsētas attīstības un plānošanas zaļā pārvaldība EE-LV-RU pierobežu galvaspilsētās" (projekta iesniedzējs - NVO "Peipusa ezera projekts", Krievija);

15. "Inteliģenti integrētā platforma pārrobežu dabas-tehnoloģisko sistēmu uzraudzībai" (projekta iesniedzējs - Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija);

16. "ARHEOLOĢIJA, IESTĀDES UN KOPIENAS: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsargāšanai" (projekta iesniedzējs - Tartu universitāte, Igaunija); 

17. "Izbaudi labāko Latvijā, Igaunijā un Krievijā" (projekta iesniedzējs - Latvijas kempingu asociācija, Latvija)


Liela mēroga projekti

2012. gada 22.marts

Liela mēroga projekti (turpmāk “LMP”) ir stratēģiski investīciju projekti, kas veicina sociāli ekonomisko attīstību visā pārrobežu teritorijā un tiem ir spēcīgs politiskais atbalsts valsts līmenī.

LMP:
ir tieši saistīts ar Programmu un tās prioritātēm;
ir būtiska nozīme Programmas attiecīgās teritorijas attīstībā;
ir skaidra pārrobežu ietekme;
ir saskaņoti ar valsts/reģionālās attīstības stratēģijām;
ir atbalsts no valsts/reģionālā līmeņa iestādēm abās robežas pusēs;
projekta rezultāti ir ilgtspējīgi;
atbalsta saņēmējs ir skaidri identificēts kā vienīgais, kas var īstenot attiecīgo LMP.

Liela mēroga projektu atbilstības noteikumi:
LMP tiek izvēlēti un līgumi tiek noslēgti tiešā lēmuma pieņemšanas procedūrā;
privātām juridiskām personām ir tiesības piedalīties LMP izpildot programmas noteiktos līdzfinansējuma ierobežojumus;
partneri var atrasties ārpus programmas teritorijas, bet LMP pasākumiem ir jānorisinās programmas teritorijā;
LMP ir tieši saistīti ar programmu un atbilst tās I vai II prioritātei;
LMP projektu finansējuma lielums ir virs 2 miljoniem eiro;
programmas piešķirtais finansējums LMP nepārsniedz 90% no kopējām izmaksām.

Programma finansē projektu pasākumus, kuriem ir izteikts pārrobežu raksturs. Atbalsta saņēmējiem un projekta partneriem (to juridiskajai adresei) ir jāatrodas Programmas teritorijā. Katrā projektā ir jābūt iesaistītiem vismaz diviem partneriem, un vismaz vienam projekta partnerim ir jāatrodas Programmas teritorijā Krievijas Federācijā. Programma ir ļoti svarīgs papildinājums nacionāla, reģionāla un nozaru iniciatīvām sadarbības jomās.

Šobrīd pieci liela mēroga projekti ir iesnieguši pilnus pieteikumus, no kuriem divi apstiprināti Apvienotā uzraudzības komitejā un tiks nosūtīti galīgai apstiprināšanai uz Eiropas Komisiju.
Sestais liela mēroga projekts gaida pirmreizējo pieteikuma kopsavilkuma apstiprināšanu Eiropas Komisijā.

Finansējums
LMP Programmas finansējums ir 26 096 744 eiro. Igaunijas valdība LMP ir piešķīrusi papildu finansējumu 9 081 558 eiro apmērā. Kopējais programmas finansējums liela mēroga projektiem ir 35 178 302 eiro.