Dokumenti

Programma - Igaunijas - Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros - tulkojums Programmas 2008. gada 3. jūlija versijai

Eiropas Savienības 2007. - 2013. gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats


Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas konkursa kārtībā izvēlētajiem projektiem (2013.gada 10.aprīlī apstiprinātā versija)


Praktiskās vadlīnijas projektu ieviesējiem atklāta konkursa ietvaros atbilstošai projekta administrēšanai tā ieviešanas laikā