2012

 Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam

Apvienotās vadošās iestādes

DARBA PROGRAMMA GRANTIEM 2012. GADAM 
 
     Apstiprināts Apvienotajā uzraudzības komitejā

                                                                                                                                                                 

2012. gada 29. martā1. Galvenie likumdošanas dokumenti un finansējuma avoti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra regula Nr. 1638/2006 par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidi;


Līdzfinansējums Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. Gadam (turpmāk tekstā – Programma) projektiem, tiek veidots no Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas iemaksām Programmai, kas ir saskaņā ar šādiem dokumentiem:

- Eiropas Komisijas 2008. gada 17. decembra lēmums Nr. C(2008) 8332 Par Programmas, kuru finansē Eiropas Kopienas finansējums (budžeta līnija Nr. 19080201 un 19080202);

 - 2009. gada 18. novembra Finanšu līgums starp Krievijas Federācijas valdību un Eiropas Kopienu par Pārrobežu sadarbības programmas „Igaunija – Latvija – Krievija” finansēšanu un ieviešanu;

 - 2010. gada 22. decembra Vienošanās starp Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju kā Programmas Apvienoto vadošo iestādi, Igaunijas Republiku un Latvijas Republiku par Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros 2007. – 2013. gadam pārvaldību un administrēšanu;

- Līgums par Igaunijas papildus finansējuma Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. Gadam pārvaldību un administrāciju.

2. Programmas mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti 2012. gadā

Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs stars Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Specifiskais mērķis ir padarīt plašāko robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus dzīves standartu un investīciju klimata uzlabošanai.

Programma aptver trīs prioritātes iekļaujot astoņas aktivitātes:

I  prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana

Aktivitāte 1.1. Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas veicināšana,
Aktivitāte 1.2. Transporta, loģistikas un sakaru risinājumi,
Aktivitāte 1.3. Tūrisma attīstība.

II prioritāte – Kopējie izaicinājumi 
Aktivitāte  2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību,
Aktivitāte 2.2. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana,
Aktivitāte  2.3.  Energoefektivitātes uzlabošana prasmju atbalstīšana.

III prioritāte – Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam” 
Aktivitāte 3.1. Vietējas iniciatīvas attīstība, paaugstinot vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvo kapacitāti, 
Aktivitāte 3.2. Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās.

Katra aktivitāte tiks ieviesta ar dažāda veida pārrobežas sadarbības projektu palīdzību, kā piemēram ar pētniecības un inovāciju projektiem, sadarbības tīklu attīstību, zināšanu un pieredzes apmaiņu, apmācībām, apziņas paaugstināšanas kampaņām utml. (sīkāka informācija pieejama Programmas dokumentā un Vadlīnijās grantu iesniedzējiem).


Programmā ir paredzētas divas iespējas, kā tiek piešķirts grants:
- projektu konkurss (atklāts vai slēgts);
- tieša granta piešķiršana (tikai Stratēģiskajiem projektiem). Programmas Otrais projektu konkurss norisinājās no 2010. līdz 2012.gadam. Visas trīs prioritātes bija atvērtas projektu iesniedzējiem.

Pirmajā projektu konkursā tika apstiprināti 25 projekti un tie uzsāka projektu īstenošanu 2011.gada beigās – 2012.gada sākumā. 9 no tiem tiek īstenoti Prioritātē I, 7 – Prioritātē II, 9 – Prioritātē III.

Apstiprinātie projekti izpildīs šādus noteiktos rādītājus:
Infrastruktūras objekti / Pakalpojumi izstrādāti vai atjaunoti (2);
 Kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt pieejamību Programmas teritorijā (2);
 Attīstīta tūrisma infrastruktūra (5);
 Partnerības līgumi / vienošanās (7);
 Izstrādātas kopīgas tūrisma stratēģijas (5);
 Izveidoti jauni ar dabu saistīti / sezonālo tūrisma produktu / pakalpojumi (6);
 Kopīgi pasākumi vai informācijas pakalpojumi, kuru mērķis ir paplašināt Programmas teritorijas pievilcību (7);
 Vides infrastruktūras objekti (4);
 Izstrādāti risinājumus / veiktas pārbaudes vides aizsardzības jomā (4);
 Vairāki kopīgi plānošanas pasākumi / iniciatīvas (4);
 Projektos iesaistītas institūcijas, lai sasniegtu izglītības / kultūras / sporta / sociālos / veselības mērķus (8);

Un daļēji izpildīs šādus noteiktos rādītājus:
Izveidotas vairākas uzņēmējdarbības aktivitātes, kuras balstītas vietējo amatnieku, know-how un tradicionālās prasmēs (1);
Atjaunotas vairākas vēsturiskas un / vai kultūras vietas 3);
Tīkli / līgumi iesaistot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas (NVO) un citas iestādes (1);
Kopīgas apmācības, semināri, forumi pašvaldībām un NVO (1);
valsts iestādes iesaistītas Partnerības līgumu / vienošanos slēgšanā, lai nodibinātu ilglaicīgas attiecības (5).

Otrais projektu konkurss ir slēgta tipa un tiek īstenots divos posmos. Saskaņā ar otro projektu konkursu, iesniedzējiem pirmajā posmā līdz 2012.gada 27.februārim bija jāiesniedz projektu idejas apraksti. Pilnās pieteikuma formas būs jāiesniedz konkursa otrajā posmā tiem iesniedzējiem, kuri tiks izvēlēti pēc pirmā posma. Vērtēšanas procesu un projektu izvēli ir paredzēts izdarīt līdz 2012.gada rudenim.

Stratēģiskie projekti ir stratēģiski investīciju projekti, kas veicina sociālekonomisku attīstību visā pārrobežu reģionā un tiek politiski atbalstīti no nacionālo valstu puses; projekti, ieverot noteiktu darbu kopumu, aktivitātes un pakalpojumus, kas paredzēti, lai izpildītu nedalāmas funkcijām īstenotu skaidri noteiktas vispārējās nozīmes mērķu sasniegšanu, lai īstenotu pārrobežu investīcijas. Stratēģiskie projekti fokusējas uz divām Prioritātēm ( I un II Prioritāti).

6 Stratēģiskie projekti ir izvēlēti un ir apstiprināti Apvienotajā Uzraudzības komitejā. Pieci projektu kopsavilkumus ir apstiprinājusi Eiropas Komisija. 5 Stratēģiskie projekti ir iesnieguši Pilnās pieteikuma formas līdz noteiktajam termiņam – 2012.gada 2.martam. Tiek paredzēts, ka pirmais Stratēģisko projektu granta līgums tiks parakstīts 2012.gada vasarā/rudenī.

 Galvenie plānotie pasākumi minētajiem projektiem:
Ceļa rekonstrukcija, kas savieno Igauniju un Krievijas Federāciju (19,1 km);
 Kravas automašīnu (3 ha), un autobusu (0,5 ha) stāvvietas izstrāde uz Igaunijas robežas ar Krieviju;
 Rekonstrukcija 2 robežpārejas punktos - uz Igaunijas un Krievijas Federācijas robežas (Narva - Ivangoroda); uz Latvijas un Krievijas Federācijas robežas (Vientuli - Brunishevo);
Gājēju tilta un ceļa rekonstrukcija Igaunijā (Narva);
 4 ostu infrastruktūras attīstība Igaunijā (Peipusa ezers);
 6 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība / rekonstrukcija Krievijā (Pleskavas apgabalā);
 Apmeklētāju centra izveide Igaunijā (Narvas cietokšņa pulvera pagrabs);
 Ivangorodas cietokšņa Mazā pulvera klēts saglabāšana un rekonstrukcija Krievijā;
 Tūrisma infrastruktūras attīstība Krievijā - Ivangorodas cietoksnis.

Izvēlēti projekti izpildīs šādus noteiktos rādītājus:
infrastruktūras objekti/pakalpojumi attīstīti vai atjaunoti (5)
vienotas iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt Programmas reģiona pieejamību (4)
Attīstīta tūrisma infrastruktūra (2)
Izveidoti jauni ar dabu saistīti / sezonāli tūrisma produkti / pakalpojumi (2)
Kopīgi pasākumi vai informatīvi pakalpojumi, kuru mērķis piesaistīt uzmanību Programmas reģionam (3)
Vides infrastruktūras objekti (1)
Atjaunoti vēsturiski un / vai kultūras objekti (1)

3. Atbilstības nosacījumi

Ņemot vērā to, ka projekti pirmā projektu konkursa ietvaros ir jau izvēlēti, turpmāk minētie atbilstības nosacījumi attiecas uz Otro ierobežoto projektu konkursi.
Labuma guvējiem un projektu partneriem, kas piedalās atklātajā projektu konkursā, jāatrodas (jābūt juridiski reģistrētiem) Programmas teritorijā. Ne vairāk kā 20% no programmas finansējuma var tikt izmantots partneru, kas atrodas Programmas pieguļošajā teritorijā Igaunijas Republikā un Latvijas Republikā, projektu aktivitāšu finansēšanai. Ne vairāk kā 10% no konkrētā projekta budžeta var tikt izmantoti aktivitātēm ārpus Programmas teritorijas, ja tas nepieciešams projekta aktivitāšu ieviešanai. Saskaņā ar Ieviešanas noteikumu 40. punktu, katrā projektā jāpiedalās vismaz 2 projekta partneriem, no kuriem vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Programmas teritorijā vienā no Programmas ES valstīm, un vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Programmas teritorijā Krievijas Federācijā.

Stratēģiskie projekti tiek izvēlēti un līgumi tiek slēgti ievērojot tiešo granta piešķiršanas kārtību. Turpmāk Stratēģiskie projekti netiks apstiprināti, izņemot tos, kas ir jau iesniegti. Katrā stratēģiskajā liela izmēra projektā jāpiedalās vismaz 2 partneriem, no kuriem vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Igaunijas un/vai Latvijas teritorijā un vismaz vienam – Krievijas Federācijas teritorijā. Visām stratēģisko liela izmēra projektu aktivitātēm jānotiek tikai Programmas teritorijā. Konkrētais ierobežojums par 20%, ko atļauts izmantot aktivitātēm programmas pieguļošajās teritorijās, neattiecas uz stratēģisko liela izmēra projektu labuma guvējiem un projektu partneriem.

Programmā var piedalīties dažādi dalībnieki – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts un pašvaldību iestādes, to asociācijas, sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas un to asociācijas, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, mazie un vidējie uzņēmumi (tikai I prioritātes ietvaros un tikai atklātajos projektu konkursos) un privātie uzņēmumi (var piedalīties Stratēģiskajos projektos I un II prioritāšu ietvaros). Sīkāka informācija par līdzdalības nosacījumiem atrodama Programmas dokumentā un Vadlīnijās grantu iesniedzējiem.

4. Izvēles un grantu piešķiršanas kritēriji 

Projektu izvērtēšana notiks saskaņā ar:
   - Programmas dokumentu,
   - Vadlīnijām grantu iesniedzējiem,
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra regulu Nr. 1638/2006 par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidi,
   - 2007. gada 9. augusta EK regulu Nr. 951/2007, kas nosaka pārrobežas sadarbības programmu, kas finansētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1638/2006, kas nosaka vispārīgos nosacījumus Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai,
   - Procedūrām, kas noteiktas Eiropas Komisijas Ārējo darbību līgumu slēgšanas procedūru praktiskajās vadlīnijās.  

5. Maksimālais programmas finansējums

Apstiprinātajiem projektiem iespējams saņemt līdz 90% no Programmas finansējumu.

Ja atklātajā projektu konkursā tiek izvēlēti mazie un vidējie uzņēmumi, tiem no Programmas var tik paredzēts līdz 50% līdzfinansējuma.

Ja Stratēģiskajā projektā piedalās privātie uzņēmumi, tiem no Programmas var tikt atvēlēti maksimāli 50% finansējuma konkrētajam partnerim no Latvijas un Igaunijas, un 90% no attiecināmajām izmaksām konkrētajam partnerim no Krievijas.

6. Projektu konkursu laika grafiks    

2012.gadā projektu konkursi vairs netiks izsludināti.
Otrā projekta konkursa ietvaros Projektu idejas aprakstu vērtēšana un atlase un uzaicinājumu par Pilno pieteikumu formu iesniegšanu izsūtīšana notiks 2012.gada jūnijā. Pilnās pieteikumu formas iesniegšanas gala termiņš ir plānots 2012.gada augusts. Vērtēšanas un atlases procesa noslēgums ir plānots 2012.gada novembrī.
Stratēģiskiem projektiem Pilnās pieteikuma formas bija jāiesniedz līdz 2012.gada 2.martam. Pilnās pieteikuma formas ir izvērtētas, AUK lēmumi sagatavoti un apstiprinātie pieteikumi ir pārsūtīti uz Eiropas Komisiju pieļaujamības pārbaudei 2012.gada II ceturksnī. Granta līgumi tiks parakstīti un uzsākta projektu īstenošana II un III ceturksnī.
    

7. Paredzamais finansējuma apjoms projektu konkursiem

Kopējā indikatīvā summa, kas pieejama Programmas otrā projektu konkursa projektu iesniedzējiem ir 6 014 639 eiro.
Programmas finansējums Stratēģiskiem projektiem ir 26 096 744 eiro. Papildus finansējums no Igaunijas valsts budžeta 9 081 558 eiro apmērā tika piešķirts Stratēģisko projektu īstenošanai.