2011

Programmas 4. Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme

    2011. gada 21.jūlijs

Programmas 4. Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme notika š.g. 20. un 21. jūnijā, Jūrmalā, Latvijā. Sanāksmē piedalījās visu Programmas dalībvalstu (Igaunijas, Latvijas, Krievijas) pārstāvji.
Sanāksmes laikā būtiskākais jautājums bija lēmumu pieņemšana par 1.projektu konkursa rezultātiem. Apvienotā uzraudzības komiteja nolēma apstiprināt 25 1.projektu konkursam iesniegtos projektu pieteikumus.  
Lai ar apstiprinātajiem projektiem tiktu noslēgti līgumi par finansējuma piešķiršanu jāveic sekojošas darbības. Apvienotās uzraudzības komitejas apstiprināto projektu saraksts tiek nosūtīts apstiprināšanai uz Eiropas Komisiju. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas, Programmas Apvienotā vadošā iestāde 15 dienu laikā apstiprināto projektu pieteicējiem paziņo par projekta apstiprināšanu. 15 dienu laikā pēc vēstuļu izsūtīšanas apstiprināto projektu pieteicējiem, Programmas Apvienotā vadošā iestāde pārējo projektu pieteicējiem paziņo par projekta neapstiprināšanu.


Galīgais apstiprināto projektu saraksts tiks publicēts pēc līguma parakstīšanas ar visiem finansējuma saņēmējiem. Līdz līguma par projekta finansēšanu parakstīšanas brīdim, saskaņā ar procedūrām un konfidencialitāti, kas noteikta Eiropas Komisijas Ārējās palīdzības līgumu slēgšanas procedūru praktiskajās vadlīnijās, informācija par projektu netiek sniegta. Informācija par projektiem tiks sniegta pakāpeniski, atbilstoši noslēgto līgumu skaitam.


Apvienotā uzraudzības komiteja apstiprināja vairākus dokumentus - Programmas 2010. gada ziņojumu, kā arī Praktiskās vadlīnijas projektu īstenotājiem un Informācijas un publicitātes vadlīnijas, kuri būs noderīgi apstiprināto projektu ieviešanā.


Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksmes laikā nozīmīgas diskusijas notika arī par Programmas 2.projektu konkursa organizēšanu un Programmas stratēģisko projektu dokumentiem.


Noslēgusies pirmā projektu pieteikumu konkursa projektu atvēršana un administratīvā pārbaude

                                                                                                                         2011. gada 18. aprīlis

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas pirmajā uzsaukumā kopā tika iesniegti 224 projekti. Kopējā summa, kas tikusi pieprasīta iesniegtajos projektos, sasniedz 191,320 milj. Eiro. Kopumā 841 iestāde un organizācija no visām 3 valstīm ir pārstāvētas iesniegtajos projektos.

Pēc prioritātēm iesniegtie projekti sadalās samērā vienlīdzīgi – 34% no projektiem iesniegti 1. prioritātē – sociālekonomiskā attīstība, 29% no projektiem iesniegti 2. prioritātē – kopējie izaicinājumi, savukārt 37% no projektiem iesniegti 3. prioritātē – cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana.

Projektu administratīvā un atbilstības vērtēšana noslēdzās 2011. gada aprīlī. Tie projektie, kas izgājuši administratīvo un atbilstības pārbaudi, tiks vērtēti kvalitātes pārbaudē. Lēmumu par grantu piešķiršanu pieņems Apvienotā uzraudzības komiteja tās sanāksmē jūnija beigās.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas pirmais projektu pieteikumu konkurss notika 2010. gada 23. augustā – 29. novembrī un tajā pieejamais finansējums ir 23,648 milj. Eiro.  Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam

Apvienotās vadošās iestādes

DARBA PROGRAMMA GRANTIEM 2011. GADAM
 
 
                                                                               Apstiprināts Apvienotajā uzraudzības komitejā
                                                                                                                                                                 2011. gada 6. aprīlī
    

1. Galvenie likumdošanas dokumenti un finansējuma avoti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra regula Nr. 1638/2006 par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidi;

Eiropas Komisijas 2008. gada 17. decembra lēmums Nr. C(2008) 8332 Par Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmu Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros 2007. – 2013. gadam (turpmāk tekstā – Programma), kuru finansē Eiropas Kopienas finansējums (budžeta līnija Nr. 19080201 un 19080202);

2009. gada 18. novembra Finanšu līgums starp Krievijas Federācijas valdību un Eiropas Kopienu par Pārrobežu sadarbības programmas „Igaunija – Latvija – Krievija” finansēšanu un ieviešanu;

2010. gada 22. decembra Vienošanās starp Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju kā Programmas Apvienoto vadošo iestādi, Igaunijas Republiku un Latvijas Republiku par Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros 2007. – 2013. gadam pārvaldību un administrēšanu.


2. Programmas mērķi, prioritātes un sagaidāmie rezultāti 2011. gadā

Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējās attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs stars Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju.

Specifiskais mērķis ir padarīt plašāko robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus dzīves standartu un investīciju klimata uzlabošanai.

Atklātajā projektu konkursā tiek aptvertas trīs Programmas prioritātes un astoņas attiecīgās aktivitātes:

I  prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana
Aktivitāte 1.1. Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas veicināšana,
Aktivitāte 1.2. Transporta, loģistikas un sakaru risinājumi,
Aktivitāte 1.3. Tūrisma attīstība.

II prioritāte – Kopējie izaicinājumi 
Aktivitāte  2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību,
Aktivitāte 2.2. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana,
Aktivitāte  2.3.  Energoefektivitātes uzlabošana prasmju atbalstīšana.

III prioritāte – Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam” 
Aktivitāte 3.1. Vietējas iniciatīvas attīstība, paaugstinot vietējo un reģionālo pašvaldību administratīvo kapacitāti, 
Aktivitāte 3.2. Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes jomās.

Stratēģiskie liela izmēra projekti aptvers I un II prioritāti un attiecīgās 5 aktivitātes:

I  prioritāte – Sociālekonomiskās attīstības veicināšana
Aktivitāte 1.1. Sociālekonomiskās attīstības sekmēšana un uzņēmējdarbības un uzņēmumu dibināšanas veicināšana,
Aktivitāte 1.2. Transporta, loģistikas un sakaru risinājumi,
Aktivitāte 1.3. Tūrisma attīstība.

II prioritāte – Kopējie izaicinājumi 
Aktivitāte 2.1. Kopīgas darbības, kas vērstas uz vides un dabas resursu aizsardzību,

Aktivitāte 2.2. Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana, vietējo tradicionālo prasmju atbalstīšana,

Katra aktivitāte tiks ieviesta ar konkrētu pārrobežas sadarbības projektu palīdzību, kā piemēram ar pētniecības un inovāciju projektiem, sadarbības tīklu attīstību, zināšanu un pieredzes apmaiņu, apmācībām, apziņas paaugstināšanas kampaņām utml. (sīkāka informācija pieejama Programmas dokumentā un Vadlīnijās grantu iesniedzējiem).


3. Atbilstības nosacījumi

Labuma guvējiem un projektu partneriem, kas piedalās atklātajā projektu konkursā, jāatrodas (jābūt juridiski reģistrētiem) Programmas teritorijā. Ne vairāk kā 20% no programmas finansējuma var tikt izmantots partneru, kas atrodas Programmas pieguļošajā teritorijā Igaunijas Republikā un Latvijas Republikā, projektu aktivitāšu finansēšanai. Ne vairāk kā 10% no konkrētā projekta budžeta var tikt izmantoti aktivitātēm ārpus Programmas teritorijas, ja tas nepieciešams projekta aktivitāšu ieviešanai. Saskaņā ar Ieviešanas noteikumu 40. punktu, katrā projektā jāpiedalās vismaz 2 projekta partneriem, no kuriem vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Programmas teritorijā vienā no Programmas ES valstīm, un vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Programmas teritorijā Krievijas Federācijā.

Katrā stratēģiskajā liela izmēra projektā jāpiedalās vismaz 2 partneriem, no kuriem vismaz vienam projekta partnerim jāatrodas Igaunijas un/vai Latvijas teritorijā un vismaz vienam – Krievijas Federācijas teritorijā. Visām stratēģisko liela izmēra projektu aktivitātēm jānotiek tikai Programmas teritorijā. Konkrētais ierobežojums par 20%, ko atļauts izmantot aktivitātēm programmas pieguļošajās teritorijās, neattiecas uz stratēģisko liela izmēra projektu labuma guvējiem un projektu partneriem.

Programmā var piedalīties dažādi dalībnieki – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa valsts un pašvaldību iestādes, to asociācijas, sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas un to asociācijas, nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, mazie un vidējie uzņēmumi (tikai I prioritātes ietvaros un tikai atklātajos projektu konkursos) un privātie uzņēmumi (var piedalīties Stratēģiskajos projektos I un II prioritāšu ietvaros). Sīkāka informācija par līdzdalības nosacījumiem atrodama Programmas dokumentā un Vadlīnijās grantu iesniedzējiem.


4. Izvēles un grantu piešķiršanas kritēriji 

Projektu izvērtēšana notiks saskaņā ar:
   - Programmas dokumentu,
   - Vadlīnijām grantu iesniedzējiem,
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra regulu Nr. 1638/2006 par Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidi,
   - 2007. gada 9. augusta EK regulu Nr. 951/2007, kas nosaka pārrobežas sadarbības programmu, kas finansētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1638/2006, kas nosaka vispārīgos nosacījumus Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai,
   - Procedūrām, kas noteiktas Eiropas Komisijas Ārējo darbību līgumu slēgšanas procedūru praktiskajās vadlīnijās.  


5. Maksimālais programmas finansējums

Apstiprinātajiem projektiem iespējams saņemt līdz 90% no Programmas finansējumu.

Ja atklātajā projektu konkursā piedalās mazie un vidējie uzņēmumi, tiem no Programmas var tik paredzēts līdz 50% līdzfinansējuma.

Ja Stratēģiskajā projektā piedalās privātie uzņēmumi, tiem no Programmas var tikt atvēlēti maksimāli 50% finansējuma konkrētajam partnerim no Latvijas un Igaunijas, un 90% no attiecināmajām izmaksām konkrētajam partnerim no Krievijas.


6. Projektu konkursu laika grafiks
    

Programmas otrais projektu pieteikumu konkurss plānots uz 2011. gada 4. ceturksni, tomēr tas arī atkarīgs no pirmā projektu konkursa rezultātiem. Konkrēti datumi par plānoto otro projektu uzsaukumu tiks publicēti programmas mājas lapā www.estlatrus.eu.

Plānots, ka lēmums par Stratēģisko projektu atbalstīšanu tiks pieņemts 2011. gada 4. ceturksnī. 


7. Paredzamais finansējuma apjoms projektu konkursiem

Otrajam projektu konkursam plānotais finansējuma apjoms ir aptuveni 7,5 milj. Eiro, tomēr tas tiks galīgi izlemts pēc pirmā projektu konkursa rezultātu apstiprināšanas.

Stratēģiskajiem projektiem plānots izmantot 30% Programmas finansējuma, kas ir 19 105 119 Eiro. Papildus finansējums var tikt piešķirts no Igaunijas valsts budžeta un Krievijas Federācijas finansējuma tiem projektiem, kuros piedalās projektu partneri no Igaunijas un/vai Krievijas Federācijas.