Info projektidest

SUUREMAHULISED PROJEKTID Eesti partnerite osalusega:
- Liiklusohutuse suurendamine ja piiriületusvõimaluste parandamine Värska-Petseri kloostri vahelisel teel (ELR-LSP-1)


Ivangorodi ja Narva piiriuletuspunktide kompleksne rekonstrueerimine (ELR-LSP-2)


- Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond (ELR-LSP-3)

- Narva-Ivangorodi ainulaadse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine (ELR-LSP-6)


2. TAOTLUSVOORU TOETATUD PROJEKTID, kuhu on kaasatud Eesti partnerid:

- Ole tugev spordis läbi kolme riigi (ELRII-227) -
toetusesaaja Valga Linnavalitsus (Eesti)

- Sotsiaalmajanduse areng ja ettevõtluse edendamine piirialadel (ELRII-223) - toetusesaaja Madona kohalik omavalitsus (Läti)

- Kultuuripärandi ja selle ressursside kasutamise edendamine piiriregioonide tootearenduses (ELRII-291) - toetusesaaja MTÜ Setomaa Valdadae Liit (Eesti)

- Hoida, et mitte kaotada - kultuuripärandi kaitsmine (ELRII-308) - toetsusesaaja Balvi omavalitsus (Läti)

- Koostöö kvaliteetse hariduse tagamiseks riskirühma lastele (ELRII-310) - toetusesaaja Põltsamaa Ühisgümnaasium (Eesti)

- Avalikes hoonetes kasutatava rohelise energia ja energiasäästu põhimõtete arendamine ja edendamine (ELRII-320) - toetusesaaja Misso Vallavalitsus (Eesti)

- Parkide, kui ajaloopärandi lahutamatu osa, taastamine (ELRII-404) - toetusesaaja Vidzeme turimiassotsiatsioon (Läti)

- Ohtlike meditsiiniliste jäätmete ökoloogiline utiliseerimine piiriregioonis (ELRII-448) - toetusesaaja Kohtla-Järve Linnavalitsus (Eesti)

- Logistika ja maismaatranspordi spetsialistide väljaõppe võrgustik (ELRII-465) - toetusesaaja Valgamaa Kutseõppekeskus (Eesti)

- Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa ja Leningradi oblasti piiriregioonides (ELRII-470) - toetusesaaja E-riigi Akadeemia Sihtasutus (Eesti)

- Päike ja tuul: universaalsed taastuvenergiad kohalikuks jätkusuutlikkuseks (ELRII-473) - toetusesaaja Tartu Regiooni Energiaagentuur (Eesti)

- Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiasäästu: Jõhvi ja Kingissepp (ELRII-499) - toetusesaaja Jõhvi Vallavalitsus (Eesti)

- Regioonid investorite kaasamiseks (ELRII-535) - toetusesaaja SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (Eesti)


1. TAOTLUSVOORU TOETATUD PROJEKTID, kuhu on kaasatud Eesti partnerid:

- Peipsi- ja Pihkva järve, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve veemajandamise projekt

- Narva/Eesti ja Ivangorodi/Venemaa kaldapealse ajaloolise kaitseala iarendamine II etapp

- Kultuuri- ja loomemajanduskeskuste arendamine Räpinas, Vilakas ja Petseris

- Meditsiinialase informatsiooni ja nõustamise kättesaadavuse edendamine

- Piiriülese kogemuse vahetus eripedagoogika kvaliteedi parandamiseks

- Eesti-Vene unikaalse kindlusansambli ühise turismitoote arendamine. II etapp

- Liiklussüsteemi võimekuse suurendamine EE-LV-RU rahvusvahelise tähtsusega transpordikoridoris

- Turismi arenguks vajaliku keskkonna loomine Võrus (Eesti), Siguldas (Läti), Peterburis (Vene)

- Äärealade edendamine läbi piiriülese VH turismimarsruudi tuginedes kohalikele ressurssidele

- Balti IKT Platvorm

- Kitsarööpmelise raudtee ajaloo uurimine

- Loodushariduse edendamine kui efektiivne vahend teadlikkuse tõstmiseks

- Piiriülene E-arhiiv

- Tartu, Rēzekne, Pihkva: linnakeskkonna säästlik majandamine ja planeerimine EST-LAT-RUS piirilinnades

- Jalgpalliga läbi riikide

- HIV leviku sotsiaalsete tagajärgede vähendamine Eestis ja Leningradi oblastis Venemaal

- Arheoloogia, institutsioon ja kogukond: koostöö arheoloogilise pärandi kaitseks

- Naudi parimat Lätis, Eestis ja VenemaalÜldteave

22.03.2012.

Juhime tähelepanu, et Programmi ühine seirekomitee on suuremahuliste projektide osas oma otsuse juba langetanud ning täiendavat rahastust uute suuremahuliste projektide taotlustele ei eraldata.


Üldteave suuremahuliste projektide kohta


Komisjoni määruse (EÜ) nr 951/2007, 9. august 2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 (millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta) raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad, artikli 2 kõike 7 kohaselt on suuremahulisteks projektideks („olulise ulatusega projektideks“ määruse mõistes) projektid, mis hõlmavad töid, meetmeid või teenuseid, mis on suunatud ühe konkreetse tervikülesande täitmiseks ja mille eesmärgid on selgelt kindlaks määratud ning pakuvad ühist huvi, et teostada piiriüleseid investeeringuid.

Rakenduseeskirjade artikli 4 järgi ei valita olulise ulatusega piiriüleste investeeringute projekte konkursikutsete alusel, vaid määratakse kindaks ühisel kokkuleppel Programmis osalevate riikide poolt ja Euroopa Komisjoni nõusolekul. Kõnealused projektid peavad olema rakenduskavas eraldi mainitud või nende suhtes peab ühine seirekomitee tegema otsuse hiljem kui nad vastavad rakenduskava prioriteetidele ja meetmetele ning kui selleks otstarbeks on ette nähtud eraldi eelarve.

Suuremahuline projekt peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
- on otseselt seotud Programmi ja selle prioriteetidega;
- on ülioluline vastava programmipiirkonna arenguks;
- omab selget piiriülest mõju;
- on investeeringutele orienteeritud;
- on vastavuses riiklike/regionaalsete arengustrateegiatega ning omab tugevat riiklike/regionaalsete ametiasutuste toetust mõlemal pool piiri;
- selle lõpptulemused on jätkusuutliku iseloomuga.
- taotleja on selgelt määratletud kui ainus, kes saab vatsava suuremahulise projekti tegevusi ellu viia.

Programmist rahastatakse tegevusi, millel on puhtalt piiriülene iseloom ja millesse on kaasatud vähemalt kaks partnerit, kusjuures vähemalt üks projektipartner asub Eestis ja/või Lätis ja vähemalt üks projektipartner Vene Föderatsioonis. Programm on oluliseks täienduseks olemasolevatele ja kavandatavatele riiklikele, regionaalsetele ja sektoripõhistele algatustele koostööks  programmipiirkonnas.  .

Abikõlblikkuse kriteeriumid suuremahulistele projektidele
- Suuremahulised projektid valitakse välja väljaspool avatud taotlusvoore;
- Eraõiguslikud juriidilised isikud on abikõlbulikud osalemaks suuremahulises projektis Programmi poolse piiratud kaasrahastuse määraga;
- Partnerid võivad asuda väljaspool programmipiirkonda, kuid kõik suuremahulise projekti tegevused peavad toimuma programmipiirkonnas;
- Suuremahulised projektid on otseselt seotud Programmiga ning sobituvad prioriteet I või prioriteet II alla;
- Projekti maht on üle 2 000 000 EUR;
- Programmipoolne toetuse maht projektile ei ületa 90% projekti abikõlblikest kogukuludest.
Käesoleva ajani on viis suuremahulist projekti Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud   peale projekti kokkuvõtete esitamist ning veel üks projekt on saadetud Euroopa Komisjonile otsuse langetamiseks.


Rahastamine


Programmipoolne rahastus suuremahulistele projektidele on 26 096 744 EUR. Täiendavalt panustatakse Eesti riigi eelarvest 9 081 558 EUR suuremahuliste piiriüleste koostööprojektide tarvis, mis hõlmavad partnereid Eestist ja Venemaalt.
Suuremahuliste projektide finantseering kokku on kindlaksmääratud summas 35 178 302 EUR.