Eiropas Komisija apstiprina Igaunijas-Krievijas un Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam

2015.gada jūnijā Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valdības apstiprināja Igaunijas-Krievijas un Latvija-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam projektus, kam sekojas arī Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājums decembrī. Šīs divas divpusējās programmas turpina sadarbību un kopēju aktivitāšu īstenošanu, kas tika iesākta Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadam ietvaros.


Abas programmas finansē Eiropas Savienība (ES) Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un Krievijas Federācija. Igaunijas Republika nodrošina līdzfinansējumu Igaunijas-Krievijas programmas tehniskās palīdzības budžetam un lielajiem infrastruktūras projektiem, savukārt Latvija sniedz līdzfinansējumu Latvija-Krievijas programmas tehniskās palīdzības budžetam. Kopējais budžets Igaunijas-Krievijas programmai ir 34,2 miljoni eiro. Latvijas-Krievijas programmas kopējais budžets ir 27 miljoni eiro.

Lai sasniegtu programmu stratēģiskos mērķus, programmu dalībvalstis ir definējušas vairākus tematiskos mērķus:

            Igaunijas-Krievijas programma: 1) Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība; 2)   Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana; 3) Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās; 4) Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei.

            Latvijas-Krievijas programma: 1) Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība; 2) Vides aizsardzība, klimata izmaiņu mazināšana un pielāgošanās; 3) Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana

Paredzēts, ka drīzumā starp Eiropas Komisiju un Krievijas Federācijas valdību tiks noslēgti Finanšu līgumi.

Pirmais atklātais projektu konkurss varētu tikt paziņots līdz 2016. gada beigām.

Pārrobežu sadarbība ir ES Kaimiņattiecību politikas, ES-Krievijas sadarbības un Krievijas Federācijas reģionālās attīstības politikas neatņemama sastāvdaļa. Tā mērķis ir veicināt sadarbību un ilgtspējīgu attīstību starp ES dalībvalstu pierobežas reģioniem un Krievijas Federāciju.

Abu programmu plānošanas dokumentus, lūdzu, skatiet šeit -  Igaunijas-Krievijas programma un Latvijas-Krievijas programma.