News
Search news: Search
29 November 2012 Pirmie semināri par atskaišu sagatvošanu notiek Latvijā un Igaunijā

1.projektu konkursā apstiprinātie projekti pašreiz gatavo un iesniedz pirmās projektu ieviešanas atskaites. Aptuveni puse no 25 atbalstītajiem projektiem jau iesniegusi to pirmās atskaites Apvienotā tehniskā sekretariātā. Lai atvieglotu atskaišu sagatavaošanu, latviski un igauniski runājošie sekretariāta darbinieki atskaišu semināros prezentēja un diskutēja par vispārējiem atskaites nosacījumiem, saturisko un finanšu atskaiti, kā arī komunikāciju sadaļu atskaitē. 14. novembrī seminārs notika Rīgā, Latvijā un 15. novembrī Tartu, Igaunijā. Attiecīgi 27. un 28. novembrī identiski semināri notiks Pleskavā un Sanktpēreburgā, Krievijā.
Read more

26 November 2012 Road infrastructure of border regions in Latvia improved Road infrastructure of border regions in Latvia improved

Investments into traffic safety of transit roads have been completed in Ludza and Viļāni in Latgale Region of Latvia. Municipalities of Districts of Viļāni and Ludza are partners in Project "ESTLATRUS TRAFFIC" supported by the ENPI Estonia-Latvia-Russia Cross Border Programme. Opening ceremony in Viļāni took place on 23 November 2012 and reconstruction of transit road stage of 495 meters, which was co-financed by the Programme is completed. Now it will be safely used by local pedestrians, cyclists and drivers, as well tracks leading through Viļāni to the Eastern border of Latvia.   Read more

23 November 2012 First Seminars on Reporting taking place in Latvia and Estonia First Seminars on Reporting taking place in Latvia and Estonia

Projects supported within the 1st Call for Proposals are facing preparation and submission of their first implementation Reports. Nearly half from 25 supported Projects submitted their first Reports to the Joint Technical Secretariat. To make reporting process easier to everybody, general provisions on reporting, specific Narrative and Financial reporting aspects, as well as communication issues were presented by Latvian and Estonian speaking JTS staff and discussed during the first Reporting seminars for the beneficiaries and partners. Seminars took place in Riga, Latvia on 14 November and Tartu, Estonia on 15 November and will be followed by identical seminars in Russian in Pskov and St.Peterburg, Russia on 27 and 28 November, 2012. Read more

12 November 2012 Presentations, summaries and reports of the Annual Event of the Programme Presentations, summaries and reports of the Annual Event of the Programme

Many meaningful phrases, facts and results were presented during the Annual Event of the Programme under the theme „Cross Border Cooperation. Advancing Partnership. Bridging Together.”, which on 31 October 2012 for the first time took place in Estonia in cross border town Narva with real border crossing to Ivangorod in Russia. First year of real Project implementation brings lots of valuable experiences and attractive actions that make Programme results visible. Read more

7 November 2012 Programmas gada pasākuma laikā Igaunijā tika apmeklēta projekta īstenošanas vieta Krievijā

2012.gada 31.oktobrī notika Programmas gada pasākums tikko uzceltā ēkā Tartu Universitātes Narvas koledžā, Narvā pulcēja aptuveni 160 dalībniekus no Igaunijas, Latvijas un Krievijas. Godājami runātāji kā Sīms Kīslers, Igaunijas iekšlietu ministrijas reģionālo lietu ministrs, Dace Grūberte, Apvienotās vadošās iestādes vadītāja un Aleksandrs Cibuļskis, Starptautisko attiecību un pārrobežu sadarbības departamenta direktors no  Krievijas reģionālās attīstības ministrijas atklāja šo pasākumu ar draudzīgu rokasspiedienu. Read more

7 November 2012 Programme invests into cross border Lake Peipsi area in Estonia and Russia Programme invests into cross border Lake Peipsi area in Estonia and Russia

Grant Contract for 8, 3 million euro of ENPI Estonia-Latvia-Russia CBC Programme co-financing has been countersigned with the Estonian Ministry of the Interior in Tallinn (Estonia). Large Scale Project “Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area” will substantially contribute to the environmental situation of the Lake Peipsi basin. Read more

5 November 2012 Project Site in Russia visited during the Annual Event of the Programme in Estonia Project Site in Russia visited during the Annual Event of the Programme in Estonia

Annual Event of the Programme gathered about 160 participants from Estonia, Latvia and Russia on 31 October 2012 in brand new built Narva College of the University of Tartu building in Narva. Honoured speakers as Mr Siim Kiisler, Minister for Regional Affairs at the Estonian Ministry of Interior, Ms Dace Grūberte, the Head of the Joint Managing Authority of the Programme and Mr Alexander Tsybulskiy, the Head of Department for International Relations and Cross Border Cooperation of the Ministry of regional Development of the Russian Federation opened the Event with a friendly hand shake.  Mr Siim Kiisler stressed “I am glad that the Programme has been able to support different joint activities from grass-root level to strategic infrastructure projects making the joint border area an attractive place for its inhabitants, businesses, visitors and investors.”

Read more

24 October 2012 Programma tika pārstāvēta INTERACT ENPI Gada konferencē

No 2012.gada 16. – 17.oktobrim INTERACT ENPI projekts Gada konferencē pie Nāves jūras, Jordānijā pulcēja ES un tās partnervalstis, kas sadarbojas Eiropas Kaimiņattiecību un Partnerības Instrumenta ietvarā. Galvenās diskusijas bija par gatavošanos nākotnes ENI PSP Programmu 2014.-2020.gadam plānošanu. Prezentācijās tika iekļauta informācija par ENPI PSP darbības perioda statistiku un Eiropas Sadarbības dienas aktivitātēm. Igaunijas – Latvijas – Krievijas Programma bija viena no divām Programmām, kas tika uzaicinātas prezentēt izvēlēto pieeju un sasniegtos rezultātus. Read more

22 October 2012 Programme well represented at the INTERACT ENPI Annual Conference

Annual Conference of INTERACT ENPI Project gathered EU and its Partnercountries cooperating within ENPI in Dead Sea, Jordan on 16-17 October 2012. Preparation of ENI CBC 2014 – 2020 was in a focus of discussions. Presentations included Facts and Figures of the present ENPI CBC period and reflections of the European Cooperation Day. Estonia-Latvia-Russia Programme was among two Programmes invited to present the approach chosen and results achieved during the first European Cooperation Day. Read more

19 October 2012 Kick-off seminar of the project “Cross Border E-archive” in Riga, Latvia Kick-off seminar of the project “Cross Border E-archive” in Riga, Latvia

On October 9 and 10 a two-day kick-off seminar of the project „Cross Border E-archive” took place in the EU House in Riga, Latvia. Event was hosted by the beneficiary of the project – state agency “Culture Information Systems” and was the first large scale meeting of all partners (Culture Information Systems (Latvia), “Ideju Forums” (Latvia), the National Archives of Latvia (Latvia), the National Archives of Estonia (Estonia) and Saint-Petersburg Information and Analytical Centre (Russia)) and archive experts involved in the implementation of the project.

Read more