Today is Monday, 2024.06.17

News

Search news: Search
11 January 2013 Pieņemti lēmumi par programmes finansējumu programmēšanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam

2012. gada 13. un 14. decembrī Rīgā notika EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 6. Apvienotās uzraudzības komitejas sanāksme. Sanāksmi vadīja Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece Ilze Krieva. Nacionālo un reģionālo iestāžu pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Krievijas diskutēja par aktuāliem programmas ieviešanas jautājumiem.
  Read more

10 January 2013 Безопасные дороги в наступающем 2013 году от Санта-Клауса в Пскове!

В рамках проекта «ESTLATRUS TRAFFIC» мероприятия «Праздники безопасности» стартовали 26 декабря в Пскове, Россия. Мероприятия направлены на туристов и местных жителей приграничных районов Псковской области, пересекающих границу на автомашине во время Рождественских и Новогодних праздников с 27 декабря 2012 по 7 января 2013. Во время проведения мероприятий Государственная инспекция безопасности дорожного движения Псковской области распространяет листовки, в которых представлены различные правила дорожной безопасности, применяемые в Эстонии, Латвии и России. Read more

9 January 2013 Улучшение инфраструктуры пограничного пункта пропуска на Латвийско-Российской границе

Грант контракт на сумму 5.8 миллионов евро, софинансируемый Программой приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках ЕИСП, был подписан с государственной акционерной компанией «Государственная недвижимость» в Риге (Латвия). Крупномасштабный проект «Реконструкция пограничного контрольно-пропускного пункта «Виентули» (Латвийская Республика) и обустройство пограничного контрольно-пропускного пункта «Брунишево» (Российская Федерация)» был одобрен в рамках Программного Приоритета I – социально-экономическое развитие и Меры 1.2 – транспортные, логистические и коммуникационные решения. В рамках проекта будет увеличена качественная и количественная способность контрольно-пропускных пунктов Виентули/Лудонка и Педедзе/Брунишево, тем самым улучшена инфраструктура Латвийско-Российских пограничных пунктов пропуска. Read more

2 January 2013 Läti-Vene piiripunkti võimekuse tõstmine läbi taristu arendamise

Allkirjastati toetusleping ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ja Läti riigi aktsiaseltsi „Riigi Kinnisvara“ (Läti) vahel 5,8 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks.

Suuremahuline projekt „Vientuli piirikontrollpunkti rekonstrueerimine ja Brunishevo piirikontrollpunkti korrastamine“ on toetatud programmi esimese prioriteedi- sotsiaalmajanduslik areng meetme- transport, logistika ja kommunikatsioonilahendused raames ning projekt suurendab Vientuli/Ludonka ja Pededze/Brunishevo piirikontrollpunktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset võimekust ning seeläbi parendab ka üldist Läti-Vene piirikontrollpunktide läbilaskevõimet.

Read more

2 January 2013 Uzlabos divu robežkontroles punktu caurlaidību uz Latvijas – Krievijas robežas

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” (Latvija) parakstījusi granta līgumu par 5,8 miljonu eiro EKPI Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējumu.  Liela mēroga projekts "“Vientuļu” robežkontroles punkta rekonstrukcija un “Bruņiševas” robežkontroles punkta sakārtošana” tika apstiprināts programmas 1. prioritātes – sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pasākuma – transports, loģistika un komunikāciju risinājumi ietvaros un palielinās robežpunktu Vientuļi/Ļudonka un Pededze/Bruņiševa kvalitatīvo un kvantitatīvo caurlaidību, tādējādi uzlabojot kopējo Latvijas – Krievijas robežpunktu infrastruktūras caurlaidību. Read more

28 December 2012 Increasing the capacity of border control point infrastructure in the Latvian-Russian border Increasing the capacity of border control point infrastructure in the Latvian-Russian border

Grant Contract for 5, 8 million euro of ENPI Estonia-Latvia-Russia CBC Programme co-financing today has been countersigned with the State Joint Stock Company “State Real Estate” in Riga (Latvia). Large Scale Project “Reconstruction of BCP “Vientuļi” and arrangement of BCP “Brunishevo” ” has been supported under the Programme Priority I – socio-economic development and Measure  – transport, logistics and communication solutions and will increase qualitative and quantitative capacity of Border Control Checkpoints Vientuli/Ludonka and Pededze/Brunishevo and thus improve overall capacity of the infrastructure in the Latvian-Russian border control points. Read more

27 December 2012 Safe roads for the coming year 2013 from Santa Claus in Pskov! Safe roads for the coming year 2013 from Santa Claus in Pskov!

In the framework of the Project „ESTLATRUS TRAFFIC” the action „Safe festivities!” was launched on 26 December in Pskov, Russia. Action is aimed at tourists and citizens of the border regions of the Pskov Oblast crossing the border by car during Christmas and New Year holidays from 27 December 2012 till 7 January 2013. During the action the State Inspection of Traffic Safety of Pskov Region is distributing leaflets, where different traffic safety rules that apply in Estonia, Latvia and Russia are introduced. Read more

21 December 2012 Programme financing for the Programming period from 2007 till 2013 committed Programme financing for the Programming period from 2007 till 2013 committed

On 13th and 14th December in Riga, Latvia the 6th Joint Monitoring Committee meeting of the ENPI Estonia-Latvia-Russia Cross Border Cooperation Programme took place. Meeting was chaired by Ms Ilze Krieva – Deputy Director of the Development Instruments Department of the Ministry of Environmental Protection and Regional Development of Latvia. Representing the National and Regional Authorities of Estonia, Latvia and Russia, members of the Joint Monitoring Committee discussed actual issues related to the implementation of the Programme. Read more

21 December 2012 Reconstruction of Roads in Pechory District in 2013-2014 discussed Reconstruction of Roads in Pechory District in 2013-2014 discussed

On 18 December 2012 in Krivsk, Pechory District, Pskov oblast (Russian Federation), was organized international seminar „New Technologies in road construction” in the framework of the Large Scale Project “Safe Road”. The seminar was opened by the Head of Pechory Administration, J. Konchenko. There were presented perspectives for development of roads in Pskov oblast 2011-2015. Project partners involving Russian, Estonian public authorities and private construction companies and experts have discussed and compared methods, benefits and drawbacks concerning reconstruction of roads in Estonia and Russia, as well as the participants presented the project of reconstruction of roads and parking places, which will be executed in the Pechory district and the city of Pechory in 2013-2014 years. Read more

19 December 2012 Шестой выпуск новостной рассылки – читайте он-лайн!

Завершая 2012 год, Совместный Технический Секретариат подготовил 6-ой выпуск новостной рассылки Программы. 
Read more
Events calendar
June 2024
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Projects Map